Aktualne ogłoszenia

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku, na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079), informuje, że Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego pn. Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0, realizowanego w ramach Priorytetu 1 Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 01.01 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (FEKP).

W dniu 21 lutego 2024 roku odbyło się oficjalne wręczenie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego pn. „Fundusz Badan i Wdrożeń 3.0” Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wartość dofinansowania z EFRR wyniesienie niemal 96 mln zł. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie będzie wpisywanie się projektu w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, stworzenie projektu dotyczącego innowacji produktowej lub procesowej oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Projekt będzie realizowany od I kwartału 2023 do IV kwartału 2029, w partnerstwie zawartym pomiędzy Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu – Partnerem wiodącym projektu – Liderem, a Partnerami: Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu i  Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

Uzasadnienie przyczyn przystąpienia do projektu:

Głównym celem projektu jest wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego oraz wykorzystywanie i rozwój zaawansowanych technologii, prowadzące do przyspieszenia procesu transformacji gospodarki województwa oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia dotacyjnego (grantowego) dla przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia w formie grantów przedsiębiorstwom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Otrzymane dofinansowanie będzie mogło zostać przeznaczone na tworzenie i rozwój zaplecza B+R, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zakup prac badawczo-rozwojowych i ich wyników w organizacjach prowadzących badania i upowszechniających wiedzę oraz wsparcia ochrony własności intelektualnej, czy zakupu zaawansowanych usług doradczych/usług proinnowacyjnych (np. na przygotowanie wniosków patentowych, ochrony wzorów przemysłowych, związanych z prototypowaniem, testowaniem, transferem technologii itp.)

Zawarcie Umowy partnerskiej: Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0

Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, informujemy, że Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w dniu 15.11.2023 r. zawarła z Liderem - Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji sp. z o.o. oraz pozostałymi partnerami (Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Naukowo-Technologicznym im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.) umowę partnerską dotyczącą wspólnej realizacji projektu pn. "Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0" w ramach Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza [nabór nr FEKP.01.01-IZ.00-063/23].